1 កម្មង់
2 ដាក់ចូលកន្ត្រក
3 ការដឹកជញ្ជូន
4 ទូទាត់លុយ
5 បញ្ជាក់ការទិញ

ស្ករបៀមបំបាត់ឈឺក

លេខកូដសំគាល់ QR
លេខកូដ:
220010
ម៉ាកសញ្ញា:
ម៉ាណួកា
ផលិតនៅ:
ញូហ្សែឡែន
តម្លៃ:
$6.00
ខ្នាត:
ឯកតា

ការពិព័ណ៌នាផលិតផល

 
100% Natural Ingredients. No artificial flavors, or colors, gluten free, nut free. Suitable for vegetarians.