ពណ៌៖ ស, ស ក្រូច, ស/ខៀវទឹកប៊ិច
ទំហំ៖ XL=30, 2XL=S, 3XL=M, 4XL=L
ពណ៌៖ ទឹកក្រូច / ខ្មៅ, ស / ទឹកប៊ិច, ខ្មៅ / បៃតង, ផ្ទៃមេឃ / ក្រហម, ស្វាយ / ទឹកក្រូច
ទំហំ៖ S, M, L, XL, XS-30, XXS-28
ពណ៌៖ ខ្មៅ, ផ្ទៃមេឃលាយទឹកប៉ិច, ស ក្រូច, ខ្មៅ/ក្រហម, ស/ខៀវទឹកប៊ិច, ទឹកក្រូច / ខ្មៅ, សរ / ខ្មៅ, បៃតង / ទឹកប៊ិច, ទឹកប៊ិច / ក្រហម, ទឹកប៊ិច /ខៀវ, ទឹកក្រូច / ប្រផេះ, ស/ឈាមជ្រូក, ទឹកប៊ិច / ខៀវ, ខៀវ/ក្រហម, H,សរ/ក្រហម
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL, 3XL, XS, XXS
ពណ៌៖ ខ្មៅ
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL, 3XL