ទាក់ទង

ផ្ទះលេខ 21A ផ្លូវ 330 សង្កាត់បឹងកេងកង 3 ខណ្ឌបឹងកេងកង ជិតផ្សារបន្លែអូឡាំពិច ភ្នំពេញ កម្ពុជា


21A, St. 330, Sangkat Bengkengkang III, Khan Bengkengkang, Phnom Penh, Cambodia.

Email: [email protected],Tel: 015-669932 / 010-383 220 / 099-353-122 / 088-9390-221.
www.isportcambodia.com