ទំហំ៖ S, M, L, XL
ពណ៌៖ ស្ពរ , ទឹកប៊ិច, ឆែលស៊ី , ខៀវ, ជូវេនទូស៏ , សរ / ខ្មៅ, មេនស៊ីធី , ផ្ទៃមេយ, អាតេ , សរ / ក្រហម, លីវើភូល , ឈាមជ្រូក, មេនយូ , ក្រហម, រៀលម៉ាលទ្រីត , ទឹកប៊ិច, ប្រេស៊ីល , លឿង, ប៉ារីស , ទឹកប៊ិច, អារ៉ាប់ , ប្រផេះ, អារ៉ាប់ លឿង / ខ្មៅ, ជូវេនទូស៏ , ខ្មៅ, ចំរុះម៉ូត
ទំហំ៖ 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30