ពណ៌៖ ខ្មៅ, ក្រហម, ទឹកប៊ិច, ពណ៏កាប់ស្តាំង
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ក្រហម, ខៀវ, ទឹកប៊ិច, លឿង, ប្រផេះ​, ពណ៏រួម
ទំហំ៖ 28, 30., S, M, L, XL, 2XL