ទំហំ៖ 14, 16, 24, 26, 28, 30, 10, 12
ចុះថ្លៃ: $3.60
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL