ពណ៌៖ ស្វាយ
ទំហំ៖ 22, 24, 26, 28, 30.
ពណ៌៖ លឿង
ទំហំ៖ M
ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ផ្ទៃមេឃខ្ចី
ទំហំ៖ 26, 28, 30
ពណ៌៖ ស្វាយ
ទំហំ៖ S, M, L
ពណ៌៖ ក្រហម, ខៀវ, ឈាមជ្រូក, ពណ៏កាប់ស្តាំង, ប្រផេះ​
ទំហំ៖ 20, 22, 24, 26, 28, 30
ពណ៌៖ ក្រហម, ខៀវ, ឈាមជ្រូក, ពណ៏កាប់ស្តាំង
ទំហំ៖ S, M, L, XL
ពណ៌៖ ខ្មៅ
ទំហំ៖ 20, 22, 24, 26, 28, 30
ពណ៌៖ លឿង
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ខៀវ, ផ្កាឈូក, បៃតងចាស់, ស្វាយ, ឈាមជ្រូក, ទឹកក្រូច
ទំហំ៖ 20, 22, 24, 26, 28, 30
ពណ៌៖ បៃតងចាស់, ឈាមជ្រូក, ទឹកក្រូច
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ក្រហម, លឿង, ទឹកក្រូច
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ក្រហម, ទឹកប៊ិច, លឿង
ទំហំ៖ 20, 22, 24, 26, 28, 30
ពណ៌៖ លឿង
ទំហំ៖ 24, 26, 28, 30