ទំហំ៖ 5
ពណ៌៖ ស, ខៀវ/លឿង
ទំហំ៖ 5
ពណ៌៖ ស, ខៀវ/លឿង
ទំហំ៖ 5
ពណ៌៖ ស /ខ្មៅ
ទំហំ៖ 5
ពណ៌៖
ទំហំ៖ 5