ពណ៌៖ ឆែលស៊ី , ខៀវ, ជូវេនទូស៏, ស/ខ្មៅ, បាយើន , ក្រហម, អេ ស៊ី មីលែន , ក្រហម, មេនយូ, ក្រហម, មេនយូ, ខ្មៅ, លីវើភូល, ក្រហម/កាប់ស្តាំង, អ៊ីនទឺ, ខៀវ, រូម៉ា លឿង/ក្រហម, រៀលម៉ាលទ្រីត ស/ប្រផេះ, ប៉ារីស ខ្មៅ/ក្រហម
ពណ៌៖ ស /ខ្មៅ
ទំហំ៖ 5
ពណ៌៖ ADIDAS CONEXT21, Adi ផ្កាយ, ស, NIKE, សរ/ក្រហម, NIKE, ស/ក្រហម, NIKE, ខ្មៅ/ខៀវ, NIKE, ខៀវ/បៃតង, NIKE, ខ្មៅ/ទឹកក្រូច, Adi ផ្កាយ, ប្រផេះ