ពណ៌៖ ឆែលស៊ី , ខៀវ, ជូវេនទូស៏, ស/ខ្មៅ, បាយើន , ក្រហម, អេ ស៊ី មីលែន , ក្រហម, មេនយូ, ក្រហម, មេនយូ, ខ្មៅ, លីវើភូល, ក្រហម/កាប់ស្តាំង, អ៊ីនទឺ, ខៀវ, រូម៉ា លឿង/ក្រហម, រៀលម៉ាលទ្រីត ស/ប្រផេះ, ប៉ារីស ខ្មៅ/ក្រហម
ទំហំ៖ 5
ពណ៌៖ ស, ខៀវ/លឿង
ទំហំ៖ 5
ពណ៌៖ ស, ខៀវ/លឿង
ទំហំ៖ 5
ពណ៌៖ ស /ខ្មៅ
ទំហំ៖ 5
ពណ៌៖
ទំហំ៖ 5