ពណ៌៖ ស្ពរ , ទឹកប៊ិច, ឆែលស៊ី , ខៀវ, ជូវេនទូស៏, ស/ខ្មៅ, មេនស៊ីធី ផ្ទៃមេយ, អាតេ , សរ / ក្រហម, លីវើភូល, ឈាមជ្រូក, មេនយូ , ក្រហម, រៀលម៉ាលទ្រីត , ទឹកប៊ិច, ប៉ារីស, ទឹកប៊ិច, អារ៉ាប់ , ប្រផេះ, អារ៉ាប់ លឿង / ខ្មៅ, ជូវេនទូស ខ្មៅ, ចំរុះម៉ូត
ទំហំ៖ 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30