ពណ៌៖ ឆែលស៊ី , ខៀវ, ជូវេនទូស៏, ស/ខ្មៅ, បាយើន, ក្រហម, អេ ស៊ី មីលែន , ក្រហម, មេនយូ, ក្រហម, មេនយូ, ខ្មៅ, លីវើភូល, ក្រហម/កាប់ស្តាំង, អ៊ីនទឺ, ខៀវ, រូម៉ា លឿង/ក្រហម, រៀលម៉ាលទ្រីត ស/ប្រផេះ, ប៉ារីស ខ្មៅ/ក្រហម
ពណ៌៖ ផ្កាឈូក, ផ្ទៃមេឃខ្ចី, ផ្ទៃមេឃចាស់
ពណ៌៖ បៃតងខ្ចី, ផ្កាឈូក, ផ្ទៃមេឃចាស់
ពណ៌៖ ខ្មៅ, ក្រហម, ខៀវ, ទឹកប៊ិច, ផ្ទៃមេឃខ្ចី, ទឹកក្រូច, មាសស្រាល
ពណ៌៖ ខ្មៅ