ខ្មៅ: 39, 40, 41, 42, 43, 44
ខៀវ: 39, 40, 41, 42, 43, 44
ប្រផេះ: 39, 40, 41, 42, 43, 44