ពណ៌៖ ត្រួយចេក វែង
ទំហំ៖ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ពណ៌៖ ផ្ទៃមេឃ កវែង, ខ្មៅ វែង, ត្រួយចេក វែង, ទឺកប៊ិច វែង, ក្រហម-វែង
ទំហំ៖ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ពណ៌៖ ខ្មៅ, ខៀវ, បៃតងខ្ចី, ទឹកប៊ិច, ទឹកក្រូច, ខ្មៅ /ផ្ទៃមេឃ, ក្រហម / ប្រាក់
ទំហំ៖ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ពណ៌៖ ផ្កាឈូក/ស
ទំហំ៖ 39, 40, 41, 42, 43, 44
ចុះថ្លៃ: $17.60
ពណ៌៖ លឿង
ទំហំ៖ 39, 40, 41, 42, 43, 44
ពណ៌៖ ខ្មៅ
ទំហំ៖ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ពណ៌៖
ទំហំ៖ 40, 41, 42, 43, 44, 45
ពណ៌៖ ស, ខៀវ, ទឹកក្រូច
ទំហំ៖ 39, 40, 41, 42, 43, 44
ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ខៀវ, បៃតងខ្ចី, មាស, ផ្ទៃមេឃខ្ចី
ទំហំ៖ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ទំហំ៖ 33, 34, 35, 36, 37, 38
ពណ៌៖ ខ្មៅ, ខ្មៅ ផ្ទៃមេឃខ្ចី, ខ្មៅ/ក្រហម, ខៀវ, ខៀវបាតទឹកក្រូច, មាស, ប្រាក់, ស, សរ/មាស, លឿង
ទំហំ៖ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ពណ៌៖ ខ្មៅ, ពណ៏កាប់ស្តាំង, ស ក្រូច, ប្រផេះ/លឿង
ទំហំ៖ 36, 37, 38
ពណ៌៖ ត្រួយចេក វែង, ស កវែង, ត្រួយចេក ខ្លី
ទំហំ៖ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ពណ៌៖ ខៀវ, ផ្កាឈូក, ឈុកកវែង, ផ្ទៃមេឃ កវែង, ត្រួយចេក ខ្លី, ទឹកប៊ិច, វែង
ទំហំ៖ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45