ស:
ខ្មៅ:
ក្រហម:
ខៀវ:
បៃតងខ្ចី:
លឿង:
ស:
ខ្មៅ:
ក្រហម:
ខៀវ:
បៃតង:
បៃតងខ្ចី:
ផ្ទៃមេឃខ្ចី:
លឿង:
ទឹកក្រូច:
ចម្រុះព៍ណ: