ខ្មៅ: S, M, L, XL
ក្រហម1: S, M, L, XL
ផ្កាឈូក: S, M, L, XL
ពណ៏កាប់ស្តាំង: S, M, L, XL
ទឹកប៊ិច: M, L, XL
ខៀវ: S, M, L, XL
ប្រផេះ​ជាន់ កុំប្រើ: S, M, L, XL
ទឹកប៊ិច: S, M, L, XL
ខៀវផ្ទៃមេឃ1: S, M, L, XL, 2XL
ស្វាយ: S, M, L, XL, 2XL
ខ្មៅ: M, L, XL
ទឹកប៊ិច: M, L, XL
ខៀវ ឈាមជ្រូក: S, M, L, XL
លឿងលាយទឺកប៉ិច: S, M, L, XL
កាប់ស្តាំង/ទឹកប៊ិច: S, M, L, XL
ក្រហម1: S, M, L, XL
ស្លែរ: S, M, L, XL
ស: S, M, L, XL, 2XL
ខ្មៅ: S, M, L, XL, 2XL
ក្រហម1: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវ: S, M, L, XL, 2XL
បៃតង: S, M, L, XL, 2XL
បៃតងខ្ចី: S, M, L, XL, 2XL
ស្វាយ: S, M, L, XL, 2XL
ទឹកប៊ិច: S, M, L, XL, 2XL
ទឹកក្រូច កុំប្រើទៀត: S, M, L, XL, 2XL
ខ្មៅ: S, M, L, XL, 2XL
លឿង1: S, M, L, XL, 2XL
ទឹកប៊ិច: S, M, L, XL, 2XL
ស: S, M, L, XL, 2XL
ខ្មៅ: S, M, L, XL, 2XL
ក្រហម1: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវ: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវផ្ទៃមេឃ1: S, M, L, XL, 2XL
ស: S, M, L, XL, 2XL
ក្រហម1: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវ: S, M, L, XL, 2XL
បៃតង: S, M, L, XL, 2XL
លឿង1: S, M, L, XL, 2XL
ផ្កាឈូក: S, M, L, XL, 2XL
ស: S, M, L, XL, 2XL
ខ្មៅ: S, M, L, XL, 2XL
ក្រហម1: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវ: S, M, L, XL, 2XL
បៃតង: S, M, L, XL, 2XL