ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ខៀវ, បៃតង, ប្រផេះ​
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ស, ក្រហម, ខៀវ, បៃតង, ផ្កាឈូក, លឿង
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ លឿង
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ បៃតង, ទឹកប៊ិច
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ចុះថ្លៃ: $3.20
ពណ៌៖ ខ្មៅ
ទំហំ៖ M, L, XL
ចុះថ្លៃ: $3.26
ពណ៌៖ ខៀវ, ពណ៏កាប់ស្តាំង, លឿងលាយទឺកប៉ិច
ទំហំ៖ S, M, L, XL
ពណ៌៖ ប្រផេះ​
ទំហំ៖ M, L, XL
ចុះថ្លៃ: $2.96
ពណ៌៖ ស្វាយ, ផ្ទៃមេឃខ្ចី
ទំហំ៖ M, L, XL
ចុះថ្លៃ: $3.56
ពណ៌៖ បៃតង
ទំហំ៖ M, L, XL