ចុះថ្លៃ: $5.52
ពណ៌៖ ខ្មៅ, ពណ៏រួម
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ខ្មៅ, ក្រហម, ប្រផេះ​
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL