ខៀវផ្ទៃមេឃ1: 22, 24, 26, 28, 30.1
ស: S, M, L, XL, 2XL
ក្រហម1: S, M, L, XL, 2XL
លឿង1: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវផ្ទៃមេឃ1: S, M, L, XL, 2XL
ពណ៏កាប់ស្តាំង: S, M, L, XL, 2XL
ខ្មៅ: S, M, L, XL, 2XL
ក្រហម1: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវ: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវផ្ទៃមេឃ1: S, M, L, XL, 2XL
បៃតងចាស់: S, M, L, XL, 2XL
ខ្មៅ: S, M, L, XL, 2XL
ក្រហម: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវ: S, M, L, XL, 2XL
ស: S, M, L, XL
ខៀវ: S, M, L, XL
ខៀវផ្ទៃមេឃ1: S, M, L, XL
ក្រហម1: S, M, L, XL
លឿង1: S, M, L, XL
ទឹកក្រូច កុំប្រើទៀត: S, M, L, XL
ប្រផេះ​ជាន់ កុំប្រើ: S, M, L, XL
ទឹកក្រូច កុំប្រើទៀត: S, M, L, XL
លឿង1: S, M, L, XL
ខ្មៅ: M, L, XL
ខៀវ: M, L, XL
ពណ៏កាប់ស្តាំង: M, L, XL
ផ្ទៃមេឃខ្ចី: M, L, XL
ក្រហម1: M, L, XL
បៃតង: S, M, L, XL
ក្រហម1: S, M, L, XL
ខ្មៅ: S, M, L, XL
ក្រហម1: S, M, L, XL
ក្រហម1: 26, 28, 30.1
ផ្កាឈូក: S, M, L, XL
ពណ៏កាប់ស្តាំង: S, M, L, XL
ខ្មៅ: S, M, L, XL
ទឹកប៊ិច: S, M, L, XL
ប្រផេះ​ជាន់ កុំប្រើ: S, M, L, XL