ពណ៌៖ ស, ខៀវ, ផ្កាឈូក, ទឹកប៊ិច, ពណ៏កាប់ស្តាំង
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ឆែលស៊ី , ខៀវ, មេនយូ, ផ្ទៃមេយ, មេនយូ, ក្រហម, បាយន័ ខ្មៅ, ប៉ារីសចិន សរ
ទំហំ៖ M, L, XL
ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ខៀវ, ទឹកប៊ិច, លឿង, ប្រផេះ​
ទំហំ៖ S, M, L, XL, XS
ពណ៌៖ ស, ស ក្រូច, ស/ខៀវទឹកប៊ិច
ទំហំ៖ XL=30, 2XL=S, 3XL=M, 4XL=L
ពណ៌៖ ទឹកក្រូច / ខ្មៅ, ស / ទឹកប៊ិច, ខ្មៅ / បៃតង, ផ្ទៃមេឃ / ក្រហម, ស្វាយ / ទឹកក្រូច
ទំហំ៖ S, M, L, XL, XS-30, XXS-28
ពណ៌៖ ខ្មៅ
ទំហំ៖ S, M, L, XL
ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ទឹកប៊ិច
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ក្រហម, ខៀវ, បៃតងចាស់, ទឹកប៊ិច, ពណ៏កាប់ស្តាំង, ប្រផេះ​
ទំហំ៖ S, M, L, XL
ពណ៌៖ ស, បៃតងចាស់, ផ្ទៃមេឃខ្ចី, ប្រផេះ​
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ខៀវ, បៃតង, ប្រផេះ​
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ក្រហម
ទំហំ៖ M, L, XL
ពណ៌៖ ក្រហម/ប្រផេះ, ខ្មៅ/ទឹកក្រូចចាស់, ស /ខ្មៅ
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ក្រហម/ប្រផេះ, ខ្មៅ/ទឹកក្រូចចាស់, ស /ខ្មៅ
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ បៃតង, ទឹកក្រូច, ផ្ទៃមេឃ/ទឹកប៊ិច, លឿង/កាប់ស្តាំង, ស/ខៀវទឹកប៊ិច, ស/ផ្ទៃមេឃ, ផ្កាឈូក / ប្រផេះ
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ស្វាយ
ទំហំ៖ 22, 24, 26, 28, 30.