ពណ៌៖ ខ្មៅ, ក្រហម, ខៀវ, ទឹកប៊ិច, ផ្ទៃមេឃខ្ចី, ទឹកក្រូច, មាសស្រាល
ពណ៌៖ ខ្មៅ, បៃតងចាស់, ទឹកប៊ិច
ពណ៌៖ ខ្មៅ, ក្រហម, ស្វាយ, ប្រផេះ​, , ទឹកប៊ិច/ ស៊្លែ