ពណ៌៖ អាឡឺម៉ង , សរ, អាល្លឺម៉ង់ ខ្មៅ, បារាំង ស, អង់គ្លេស ស, បារាំង ខៀវទឹកប៊ិច, អ៊ីតាលី ខៀវ, ព័រទុយកាល់
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ឆែលស៊ី , ខៀវ, ជូវេនទូស៏ , សរ / ខ្មៅ, មេនស៊ីធី , ផ្ទៃមេយ, ប៊ីវីប៊ី , លឿង, មេនយូ , ក្រហម, ប៉ារីស , ទឹកប៊ិច, លីវើភូល , ក្រហម, បាយើន , ក្រហម, បាសេឡូណា ឈាមជ្រូក / ខៀវ, អាសឺណល , ក្រហម, លីវើភូល ,ឈាមជ្រូក
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ អេស្ប៉េញ , ក្រហម, អ៊ីតាលី , ស្លែ, អាឡឺម៉ង , សរ, ហូល្លង់ ខ្មៅ, ហូល្លង់ ទឹកក្រូច, អាល្លឺម៉ង់ ខ្មៅ, បារាំង ស, អង់គ្លេស ស, បារាំង ខៀវទឹកប៊ិច, អ៊ីតាលី ខៀវ, ប៊ែលហ្ស៊ីក , ក្រហម, ប័រទុយកាល់, ផ្ទៃមេឃចាស់, អង់គ្លេស , ខៀវ, អាល្លឺម៉ង់ ចិន ស
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ខ្មៅ
ទំហំ៖ S, M, L, XL
ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ទឹកប៊ិច
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ក្រហម, ខៀវ, បៃតងចាស់, ទឹកប៊ិច, ពណ៏កាប់ស្តាំង, ប្រផេះ​
ទំហំ៖ S, M, L, XL
ពណ៌៖ ស, បៃតងចាស់, ផ្ទៃមេឃខ្ចី, ប្រផេះ​
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ មែនញ៉ូ , ខៀវ/ខ្មៅ, មែនញ៉ូ , ខៀវ/ក្រហម, មេនញ៉ូ , ប្រផេះ, បាយើន , ក្រហម, អេ ស៊ី មីលែន , ក្រហម, បាសេឡូណា , ទឹកក្រូច, រៀលម៉ាលទ្រីត , ស្វាយ, អេ ស៊ី មីលែន
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ប្រេស៊ីល , លឿង, អាសង់ទីន , ទឹកប៊ិច, ជប៉ុន , ខៀវ
ទំហំ៖ S, M, L, XL
ពណ៌៖ ផ្កាឈូក, ផ្ទៃមេឃខ្ចី, លឿង, ទឹកក្រូច, ប្រផេះ​
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ខៀវ, បៃតង, ប្រផេះ​
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ក្រហម
ទំហំ៖ M, L, XL
ពណ៌៖ ក្រហម/ប្រផេះ, ខ្មៅ/ទឹកក្រូចចាស់, ស /ខ្មៅ
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ក្រហម/ប្រផេះ, ខ្មៅ/ទឹកក្រូចចាស់, ស /ខ្មៅ
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ បៃតង, ទឹកក្រូច, ផ្ទៃមេឃ/ទឹកប៊ិច, លឿង/កាប់ស្តាំង, ស/ខៀវទឹកប៊ិច, ស/ផ្ទៃមេឃ, ផ្កាឈូក / ប្រផេះ
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL