ខៀវផ្ទៃមេឃ1: 22, 24, 26, 28, 30.1
ស: S, M, L, XL, 2XL
ក្រហម1: S, M, L, XL, 2XL
លឿង1: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវផ្ទៃមេឃ1: S, M, L, XL, 2XL
ពណ៏កាប់ស្តាំង: S, M, L, XL, 2XL
ខ្មៅ: S, M, L, XL, 2XL
ក្រហម1: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវ: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវផ្ទៃមេឃ1: S, M, L, XL, 2XL
បៃតងចាស់: S, M, L, XL, 2XL
ខ្មៅ: S, M, L, XL, 2XL
ក្រហម: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវ: S, M, L, XL, 2XL