ពណ៌៖ អាឡឺម៉ង , សរ, អាល្លឺម៉ង់ ខ្មៅ, បារាំង ស, អង់គ្លេស ស, បារាំង ខៀវទឹកប៊ិច, អ៊ីតាលី ខៀវ, ព័រទុយកាល់
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ក្រហម, ខៀវ, បៃតងចាស់, ទឹកប៊ិច, ពណ៏កាប់ស្តាំង, ប្រផេះ​
ទំហំ៖ S, M, L, XL
ពណ៌៖ ក្រហម/ប្រផេះ, ខ្មៅ/ទឹកក្រូចចាស់, ស /ខ្មៅ
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ក្រហម/ប្រផេះ, ខ្មៅ/ទឹកក្រូចចាស់, ស /ខ្មៅ
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ បៃតង, ទឹកក្រូច, ផ្ទៃមេឃ/ទឹកប៊ិច, លឿង/កាប់ស្តាំង, ស/ខៀវទឹកប៊ិច, ស/ផ្ទៃមេឃ, ផ្កាឈូក / ប្រផេះ
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ស, ខៀវ, ផ្ទៃមេឃខ្ចី, លឿង, ទឹកក្រូច
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ផ្ទៃមេឃលាយទឹកប៉ិច, ខ្មៅ/ក្រហម, បៃតង/លឿង
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ផ្កាឈូក, ពណ៏កាប់ស្តាំង, ផ្ទៃមេឃខ្ចី, លឿង
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ទឹកប៊ិច, ពណ៏កាប់ស្តាំង, ប្រផេះ​
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ខ្មៅ/ក្រហម, ខៀវ/ប្រផេះ, ស/កាប់ស្តាំង, ផ្កាឈូក/ស, ស្វាយ/ផ្ទៃមេឃ, ផ្ទៃមេឃ/ទឹកប៊ិច, បៃតង/លឿង
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ក្រហម, លឿង
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ក្រហម, ខៀវ
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ប្រផេះ​
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ស, ពណ៏កាប់ស្តាំង, ផ្ទៃមេឃខ្ចី, លឿង, ប្រផេះ​
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL