ខ្មៅ: M, L, XL
ខៀវ: M, L, XL
ពណ៏កាប់ស្តាំង: M, L, XL
ផ្ទៃមេឃខ្ចី: M, L, XL
ក្រហម1: M, L, XL
ខ្មៅ: S, M, L, XL
ខៀវ: S, M, L, XL
ខៀវផ្ទៃមេឃ1: S, M, L, XL
ក្រហម1: S, M, L, XL
ស: S, M, L, XL, 2XL
ខ្មៅ: S, M, L, XL, 2XL
ក្រហម1: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវ: S, M, L, XL, 2XL
លឿង1: S, M, L, XL, 2XL
ស្វាយ: S, M, L, XL, 2XL
ពណ៏កាប់ស្តាំង: S, M, L, XL, 2XL
ប្រផេះ​ជាន់ កុំប្រើ: S, M, L, XL, 2XL
ត្រាវ: S, M, L, XL, 2XL
ក្រហម1: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវ: S, M, L, XL, 2XL
លឿង1: S, M, L, XL, 2XL
ស្វាយ: S, M, L, XL, 2XL
ទឹកប៊ិច: S, M, L, XL, 2XL
ពណ៏កាប់ស្តាំង: S, M, L, XL, 2XL
ប្រផេះ​ជាន់ កុំប្រើ: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវ: M, L, XL, 2XL
ប្រផេះ: M, L, XL, 2XL
លឿង: M, L, XL, 2XL
ឈាមជ្រូក: M, L, XL, 2XL
ពណ៏កាប់ស្តាំង: M, L, XL, 2XL
ផ្ទៃមេឃខ្ចី: M, L, XL, 2XL
ស: S, M, L, XL, 2XL
ក្រហម1: S, M, L, XL, 2XL
លឿង1: S, M, L, XL, 2XL
ផ្ទៃមេឃខ្ចី: S, M, L, XL, 2XL
ពណ៏កាប់ស្តាំង: S, M, L, XL, 2XL
ប្រផេះ​ជាន់ កុំប្រើ: S, M, L, XL, 2XL