ពណ៌៖ ប្រាក់, សំរិទ្ធ, មាស1
ទំហំ៖ ធំ
ពណ៌៖ ប្រាក់, សំរិទ្ធ, មាស1
ទំហំ៖ ធំ
ពណ៌៖ ប្រាក់, សំរិទ្ធ, មាស1
ទំហំ៖ តូច