ពណ៌៖ ផ្កាឈូក, ផ្ទៃមេឃខ្ចី, ផ្ទៃមេឃចាស់
ពណ៌៖ បៃតងខ្ចី, ផ្កាឈូក, ផ្ទៃមេឃចាស់
ចុះថ្លៃ: $2.00
ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ក្រហម, ខៀវ, បៃតងខ្ចី