ពណ៌៖ ប៉ារីសចិន, ទឹកប៊ិច
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL, 3XL
ពណ៌៖ ឆែលស៊ី , ខៀវ, មេនយូ, ផ្ទៃមេយ, មេនយូ, ក្រហម, បាយន័ ខ្មៅ, ប៉ារីសចិន សរ
ទំហំ៖ M, L, XL
ពណ៌៖ ឆែលស៊ី , ខៀវ, ជូវេនទូស៏, ស/ខ្មៅ, មេនស៊ីធី ផ្ទៃមេយ, លីវើភូល, ឈាមជ្រូក, ប៊ីវីប៊ី , លឿង, ប៉ារីស, ទឹកប៊ិច, ជូវេនទូស ខ្មៅ, បាសេឡូណា ឈាមជ្រូក / ខៀវ, មេនយូ, ផ្ទៃមេយ, មេនយូ, ក្រហម, រៀលម៉ាលទ្រីត ស, បាយន័ ខ្មៅ, មេនយូ, ខៀវ, រៀលម៉ាលទ្រីត, ទឹកប៊ិច
ទំហំ៖ M, L, XL
ពណ៌៖ ឆែលស៊ី , ខៀវ, ជូវេនទូស៏, ស/ខ្មៅ, មេនស៊ីធី ផ្ទៃមេយ, ប៊ីវីប៊ី , លឿង, មេនយូ , ក្រហម, រៀលម៉ាលទ្រីត , ទឹកប៊ិច, ប៉ារីស, ទឹកប៊ិច, លីវើភូល , ក្រហម, បាយើន, ក្រហម, បាសេឡូណា ឈាមជ្រូក / ខៀវ, អាសឺណល, ក្រហម, លីវើភូល, ឈាមជ្រូក, រៀលម៉ាលទ្រីត ស, បាយន័ ខ្មៅ, មេនយូ, ផ្ទៃមេយ, មេនយូ, ខៀវ, មេនយូ, ស/ខ្មៅ, ប៉ារីស ស, ស្ព័រ, ស, ឆែលស៊ី, ទឹកប៊ិច, រៀល, ស/ទឹកប៊ិច, បាយ័ន, ស/ត្រាវ
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ អេស្ប៉េញ , ក្រហម, ហូល្លង់ ទឹកក្រូច, បារាំង ស, អង់គ្លេស ស, អ៊ីតាលី, សរ
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ មេនស៊ីធី ផ្ទៃមេយ, លីវើភូល, ឈាមជ្រូក, ប៊ីវីប៊ី , លឿង, ប្រេស៊ីល , លឿង, ជូវេនទូស ខ្មៅ, អាសង់ទីន , ទឹកប៊ិច, ជប៉ុន ខៀវ, បាសេឡូណា ឈាមជ្រូក / ខៀវ, អាសឺណល, ក្រហម, មេនយូ, ផ្ទៃមេយ, មេនយូ, ក្រហម, រៀលម៉ាលទ្រីត ស, បាយន័ ខ្មៅ, មេនយូ, ខៀវ, ប៉ារីសចិន, ទឹកប៊ិច, ប៉ារីសចិន សរ, ជូវេនទូស៏ចិន, ស/ខ្មៅ, លីវើភូល, ខ្មៅ, ឆែលស៊ី ខ្មៅ
ទំហំ៖ M, L, XL
ពណ៌៖ ឆែលស៊ី , ខៀវ, ជូវេនទូស៏, ស/ខ្មៅ, មេនស៊ីធី ផ្ទៃមេយ, ប៊ីវីប៊ី , លឿង, ប៉ារីស, ទឹកប៊ិច, លីវើភូល , ក្រហម, បាសេឡូណា ឈាមជ្រូក / ខៀវ, មេនយូ, ផ្ទៃមេយ, មេនយូ, ក្រហម, បាយន័ ខ្មៅ, មេនយូ, ខៀវ
ទំហំ៖ 11, 13, 15
ពណ៌៖ ឆែលស៊ី , ខៀវ, លីវើភូល , ក្រហម, បាសេឡូណា ឈាមជ្រូក / ខៀវ, មេនយូ, ផ្ទៃមេយ, មេនយូ, ក្រហម, មេនយូ, ខៀវ
ទំហំ៖ S, M, L, XL