ពណ៌៖ មែនញ៉ូ , ខៀវ/ខ្មៅ, មែនញ៉ូ , ខៀវ/ក្រហម, មេនញ៉ូ , ប្រផេះ, បាយើន, ក្រហម, អេ ស៊ី មីលែន , ក្រហម, បាសេឡូណា , ទឹកក្រូច, រៀលម៉ាលទ្រីត , ស្វាយ, អេ ស៊ី មីលែន
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ខ្មៅ
ទំហំ៖ 30
ពណ៌៖ ខ្មៅ, ឈាមជ្រូក
ទំហំ៖ 2XL, 3XL
ពណ៌៖ ខ្មៅ, ក្រហម, ទឹកប៊ិច
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL
ទំហំ៖ 24, 26, 28, 30.
ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ក្រហម, ខៀវ, បៃតងខ្ចី, ក្រហម និងស, ស្វាយ, ឈាមជ្រូក, ពណ៏កាប់ស្តាំង, ផ្ទៃមេឃខ្ចី, ក្រហម/ខៀវ, ទឹកក្រូច ( i ), ខៀវ ( i ), ទឹកក្រូច / ខ្មៅ
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL