ខ្មៅ: S, M, L, XL, 2XL
ទឹកប៊ិច: S, M, L, XL, 2XL
ស: 28, 30., S, M, L, តូច/មធ្យម, XL, 2XL
ខ្មៅ: 28, 30., S, M, L, តូច/មធ្យម, XL, 2XL
ក្រហម: 28, 30., S, M, L, តូច/មធ្យម, XL, 2XL
ខៀវ: 28, 30., S, M, L, តូច/មធ្យម, XL, 2XL
ទឹកប៊ិច: 28, 30., S, M, L, តូច/មធ្យម, XL, 2XL
លឿង: 28, 30., S, M, L, តូច/មធ្យម, XL, 2XL
ប្រផេះ​: 28, 30., S, M, L, តូច/មធ្យម, XL, 2XL
ពណ៏រួម: 28, 30., S, M, L, តូច/មធ្យម, XL, 2XL