ក្រហម1: 26, 28, 30.1
ស: 24, 26, 28, 30.1
ក្រហម1: 24, 26, 28, 30.1
បៃតងខ្ចី: 24, 26, 28, 30.1
ខៀវផ្ទៃមេឃ1: 24, 26, 28, 30.1
ខៀវផ្ទៃមេឃ1: 24, 26, 28, 30.1
ក្រហម1: 20, 22, 24, 26, 28, 30.1
ទឹកក្រូច កុំប្រើទៀត: 20, 22, 24, 26, 28, 30.1
លឿង1: 20, 22, 24, 26, 28, 30.1
ទឹកប៊ិច: 20, 22, 24, 26, 28, 30.1
ខៀវ: 20, 22, 24, 26, 28, 30.1
ទឹកក្រូច កុំប្រើទៀត: 20, 22, 24, 26, 28, 30.1
ផ្កាឈូក: 20, 22, 24, 26, 28, 30.1
បៃតងចាស់: 20, 22, 24, 26, 28, 30.1
ស្វាយ: 20, 22, 24, 26, 28, 30.1
ឈាមជ្រូក: 20, 22, 24, 26, 28, 30.1
ខ្មៅ: 20, 22, 24, 26, 28, 30.1
ក្រហម1: 20, 22, 24, 26, 28, 30.1
ខៀវ: 20, 22, 24, 26, 28, 30.1
ប្រផេះ​ជាន់ កុំប្រើ: 20, 22, 24, 26, 28, 30.1
ឈាមជ្រូក: 20, 22, 24, 26, 28, 30.1
ពណ៏កាប់ស្តាំង: 20, 22, 24, 26, 28, 30.1
ស: 26, 28, 30.1
ខ្មៅ: 26, 28, 30.1
ក្រហម1: 26, 28, 30.1
ខៀវ: 26, 28, 30.1
ខៀវផ្ទៃមេឃ1: 26, 28, 30.1