ខ្មៅ: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ស និងខ្មៅ: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ក្រហម និងស: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ស: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ខ្មៅ: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ខៀវ: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
មាស: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ប្រាក់: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ស និងខ្មៅ: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ក្រហម និងស: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
លឿង: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ទឹកក្រូច: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ខ្មៅ/បៃតងខ្ចី: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ខៀវបាតទឹកក្រូច: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ខ្មៅ / ខៀវ: 30, 20, 22, 24, 26, 28
ស/កាប់ស្តាំង: 30, 20, 22, 24, 26, 28
ស/ស្វាយ: 30, 20, 22, 24, 26, 28
ខ្មៅ /ផ្ទៃមេឃ: 30, 20, 22, 24, 26, 28
ក្រហម/ប្រផេះ: 30, 20, 22, 24, 26, 28
ខ្មៅ/ទឹកក្រូច: 30, S, 20, 22, 24, 26, 28
ខ្មៅ /ផ្ទៃមេឃ: 30, S, 20, 22, 24, 26, 28
ខ្មៅ/កាប់ស្តាំង: 30, S, 20, 22, 24, 26, 28
ក្រហម/ខ្មៅ: 30, S, 20, 22, 24, 26, 28
ស្វាយ/ប្រផេះ: 30, S, 20, 22, 24, 26, 28
ក្រហម/ខៀវ: 30, S, 20, 22, 24, 26, 28
ខ្មៅ/លឿង: 30, S, 20, 22, 24, 26, 28
ខ្មៅ/ទឹកក្រូច: 30, 20, 22, 24, 26, 28
ស/ស្វាយ: 30, 20, 22, 24, 26, 28
ខ្មៅ /ផ្ទៃមេឃ: 30, 20, 22, 24, 26, 28
ក្រហម/ប្រផេះ: 30, 20, 22, 24, 26, 28
ប្រផេះ/ត្រួយចេក: 30, 20, 22, 24, 26, 28
ខៀវ/លឿង: 30, 20, 22, 24, 26, 28
ខ្មៅ/កាប់ស្តាំង: 30, 20, 22, 24, 26, 28
1 នៃ 22 ទំព័រ