ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ខៀវ, ទឹកប៊ិច, លឿង, ប្រផេះ​
ទំហំ៖ S, M, L, XL, XS
ពណ៌៖ ឆែលស៊ី , ខៀវ, ជូវេនទូស៏, ស/ខ្មៅ, បាយើន, ក្រហម, អេ ស៊ី មីលែន , ក្រហម, មេនយូ, ក្រហម, មេនយូ, ខ្មៅ, លីវើភូល, ក្រហម/កាប់ស្តាំង, អ៊ីនទឺ, ខៀវ, រូម៉ា លឿង/ក្រហម, រៀលម៉ាលទ្រីត ស/ប្រផេះ, ប៉ារីស ខ្មៅ/ក្រហម
ពណ៌៖ ឆែលស៊ី , ខៀវ, មេនយូ, ផ្ទៃមេយ, មេនយូ, ក្រហម, បាយន័ ខ្មៅ, ប៉ារីសចិន សរ
ទំហំ៖ M, L, XL
ពណ៌៖ ខ្មៅ
ទំហំ៖ 39, 40, 41, 42, 43
ពណ៌៖ ស, ខៀវ, ផ្កាឈូក, ទឹកប៊ិច, ពណ៏កាប់ស្តាំង
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ បៃតងខ្ចី, ផ្កាឈូក, ផ្ទៃមេឃចាស់
ពណ៌៖ ផ្កាឈូក, ផ្ទៃមេឃខ្ចី, ផ្ទៃមេឃចាស់
ពណ៌៖ ខ្មៅ
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL, 3XL
ពណ៌៖ ឆែលស៊ី , ខៀវ, ជូវេនទូស៏, ស/ខ្មៅ, មេនស៊ីធី ផ្ទៃមេយ, លីវើភូល, ឈាមជ្រូក, ប៊ីវីប៊ី , លឿង, ប៉ារីស, ទឹកប៊ិច, ជូវេនទូស ខ្មៅ, បាសេឡូណា ឈាមជ្រូក / ខៀវ, មេនយូ, ផ្ទៃមេយ, មេនយូ, ក្រហម, រៀលម៉ាលទ្រីត ស, បាយន័ ខ្មៅ, មេនយូ, ខៀវ, រៀលម៉ាលទ្រីត, ទឹកប៊ិច
ទំហំ៖ M, L, XL
ពណ៌៖ ខ្មៅ, បៃតង, ផ្កាឈូក, ទឹកក្រូច, ស ក្រូច
ទំហំ៖ 39, 40, 41, 42, 43, 44
ពណ៌៖ ឈុកកវែង, ស/ទឹកក្រូច, វែង, ទឹកក្រូច, វែង, កាប់ស្តាំង, វែង
ទំហំ៖ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45