ពណ៌៖ អាឡឺម៉ង , សរ, អាល្លឺម៉ង់ ខ្មៅ, បារាំង ស, អង់គ្លេស ស, បារាំង ខៀវទឹកប៊ិច, អ៊ីតាលី ខៀវ, ព័រទុយកាល់
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ សរ / ស្លែ, ទឹកក្រូច / ខ្មៅ, សរ / ខ្មៅ, សរ / ឡាយផ្ទៃមេឃ, បៃតង / ទឹកប៊ិច, ខៀវ / ក្រហម, លឿង / ទឹកប៊ិច, ស្វាយ / ផ្កាឈូក, ក្រហម / សរ, ក្រហម / ខ្មៅ, សរ / ខៀវ
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL, 3XL
ពណ៌៖ ឆែលស៊ី , ខៀវ, ជូវេនទូស៏ , សរ / ខ្មៅ, មេនស៊ីធី , ផ្ទៃមេយ, ប៊ីវីប៊ី , លឿង, មេនយូ , ក្រហម, ប៉ារីស , ទឹកប៊ិច, លីវើភូល , ក្រហម, បាយើន , ក្រហម, បាសេឡូណា ឈាមជ្រូក / ខៀវ, អាសឺណល , ក្រហម, លីវើភូល ,ឈាមជ្រូក
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ អេស្ប៉េញ , ក្រហម, អ៊ីតាលី , ស្លែ, អាឡឺម៉ង , សរ, ហូល្លង់ ខ្មៅ, ហូល្លង់ ទឹកក្រូច, អាល្លឺម៉ង់ ខ្មៅ, បារាំង ស, អង់គ្លេស ស, បារាំង ខៀវទឹកប៊ិច, អ៊ីតាលី ខៀវ, ប៊ែលហ្ស៊ីក , ក្រហម, ប័រទុយកាល់, ផ្ទៃមេឃចាស់, អង់គ្លេស , ខៀវ, អាល្លឺម៉ង់ ចិន ស
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ខ្មៅ