ឈុូកចាស់/ឈូកខ្ចី: M, L, XL, 2XL
ឈាមជ្រូក / ក្រហម: M, L, XL, 2XL
ទឹកក្រូចខ្ចី / ទឹកក្រូចចាស់: M, L, XL, 2XL
កាប់ស្តាំង / ឈូកចាស់: M, L, XL, 2XL
ត្រួយចេក / បៃតង: M, L, XL, 2XL
ខ្មៅ: 28, 30., S, M, L, XL, 2XL
ក្រហម: 28, 30., S, M, L, XL, 2XL
បៃតង: 28, 30., S, M, L, XL, 2XL
បៃតងខ្ចី: 28, 30., S, M, L, XL, 2XL
ស្វាយ: 28, 30., S, M, L, XL, 2XL
ពណ៏កាប់ស្តាំង: 28, 30., S, M, L, XL, 2XL
ផ្ទៃមេឃខ្ចី: 28, 30., S, M, L, XL, 2XL
លឿង: 28, 30., S, M, L, XL, 2XL
ទឹកក្រូច: 28, 30., S, M, L, XL, 2XL