ពណ៌៖ Adidas,ខ្មៅ, Adidas,ប្រផេះ, NIKE, ខ្មៅ, NIKE, ទឹកប៊ិច
ទំហំ៖ M, L, XL, 2XL