ពណ៌៖ ខ្មៅ, ទឹកប៊ិច
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL
ពណ៌៖ ស, ខ្មៅ, ទឹកប៊ិច, ប្រផេះ​, Khaki
ទំហំ៖ S, M, L, XL, 2XL