វិធីសាស្រ្តទទួលបានទំនិញថ្មីៗពីហាងអាយស្ពត

វិធីសាស្រ្តតាមដានស្តុកទំនិញថ្មីៗ ពីហាងអាយស្ពត

វីដេអូបង្ហាញពីការចុះឈ្មោះ ដើម្បីទទួលបានព៌ត៌មានខោអាវ និងសំភារកីឡាថ្មីតាម  ហ្វេស ប៊ុក ផេច៖ https://youtu.be/3Z_I9GL0cOw
លោកអ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានទំនិញថ្មីៗបំផុតពីហាងអាយស្ពត នៅពេលមានចូលខោអាវ និងសម្ភារកីឡាថ្មីៗពីហាងយើងខ្ញុំ។


ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាអាចទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ 010-669963.
អរគុណ។