ខ្មៅ: 39, 40, 41, 42, 43, 44
ខៀវ: 39, 40, 41, 42, 43, 44
ស: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
ខ្មៅ: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
ក្រហម1: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
ខៀវ: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
លឿង1: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44