ខ្មៅ: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
ក្រហម1: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
ខៀវ: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
ផ្កាឈូក: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
ខ្មៅ / ខៀវ: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
ខៀវ: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44, 45
បៃតងខ្ចី: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44, 45
ផ្កាឈូក: 39, 40.1, 41
លឿង: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
ទឹកក្រូច ជាន់ កុំប្រើ: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44