ខៀវ:
បៃតងខ្ចី:
ផ្កាឈូក:
ប្រាក់:
បៃតងចាស់:
ស្វាយ:
ទឹកប៊ិច:
មាស1:
ផ្ទៃមេឃខ្ចី:
ក្រហម1:
លឿង:
ទឹកក្រូច:
ផ្កាឈូកចាស់2:
Khaki:
ខៀវផ្ទៃមេឃ1: 22, 24, 26, 28, 30.1
ស: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវផ្ទៃមេឃ1: S, M, L, XL, 2XL
ពណ៏កាប់ស្តាំង: S, M, L, XL, 2XL
ក្រហម1: S, M, L, XL, 2XL
លឿង: S, M, L, XL, 2XL
ខ្មៅ: S, M, L, XL, 2XL
ក្រហម1: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវ: S, M, L, XL, 2XL
ខៀវផ្ទៃមេឃ1: S, M, L, XL, 2XL
បៃតងចាស់: S, M, L, XL, 2XL
មាស1: តូច
ប្រាក់: តូច
សំរិទ្ធ: តូច
ប្រាក់: ធំ
សំរិទ្ធ: ធំ
មាស1: ធំ