មាស1: តូច
ប្រាក់: តូច
សំរិទ្ធ: តូច
ប្រាក់: ធំ
សំរិទ្ធ: ធំ
មាស1: ធំ
ប្រាក់: ធំ
សំរិទ្ធ: ធំ
មាស1: ធំ