វិធីសាស្រ្តឆែកស្តុកតាមអឺនធឺណែត


ឥឡូវរាល់អតិថិជនអាចឆែកស្តុកទំនិញតាមអឺនធឺណែត និងទូរស័ព្ទដៃបានពីអាវអត់ឡូហ្គោ (ឈុតក្មេង និងធំ) នៅហាងអាយស្ពត។


វីដេអូបង្ហាញពីការឆែកស្តុកតាមអឺនធឺណែត៖
+ តាមទូរស័ព្ទដៃ៖
- ប្រភេទ IOS, Iphone: https://youtu.be/dNyxTvaIiiw
- ប្រភេទ Android, Samsung, Oppo, Huawei etc: https://youtu.be/-ATF8_RvKeI

+ តាមកុំព្យូទ័រ៖- កម្មវិធី Safari, Mozilla, Google Chrome etc: https://youtu.be/SNiNVyNcwU8

ការបង្ហាញជាអត្ថបទ៖+ លោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់លីង និងបំេពញឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងលេខសំងាត់ដូចខាងក្រោម៖
- http://isportcambodia/pos- Username: customer- password: សូមទាក់ទងមកខាងហាង 010669963
- ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់ User: buyer, សូមទាក់ទងមកហាងយើងខ្ញុំអំពីលេខសំងាត់៕

+ លោកអ្នកអាចមើលរូបខាងក្រោមដើម្បីចូលទៅកាន់ទិន្នន័យស្តុកចុងក្រោយបំផុត៖សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ

1. បើកគេហទំព័រ Browser & វាយអក្សរ ឬកូពី http://isportcambodia/pos ចូល Address Bar (ដូចរូបទី 1)

2. វាយឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ (customer) & បំពេញលេខសំងាត់ (សូមទាក់ទងមកខាងហាង 010669963) & 
ចុចដាក់ថា Tick ចងចាំ (remember me) (ដូចរូបទី 2)3. លោកអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំងទិន្នន័យស្តុក ដែលមានលេខកូដ រូបភាព 
និងទំហំជាក់ស្តែងតាមព៌ណ (ដូចរូបទី 3)4.លោកអ្នកអាចដាក់ Short Cut ជាឈ្មោះកម្មវិធីនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃ
បានដោយធ្វើតាមរបៀបនេះសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android (Samsung etc): (ដូចរូបទី 6)សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Iphone: 
(ដូចរូបទី 4 & 5)5. Add bookmark/favorite for next time use.

លោកអ្នកអាចបោះលេខបាកូដ Barcode (eg: 01037101) ដើម្បីធ្វើការកម្មង់ទំនិញងាយស្រួល។ (ដូចរូបទី 3)
ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាអាចទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ 010-669963. អរគុណ។

+ សម្រាប់កុំព្យូទ័រ
1. បើកគេហទំព័រ Browser (chrome or firefox etc) & វាយអក្សរ ឬកូពី http://bunsong.com/isport ចូល Address Bar (ដូចរូបទី 1)

2. វាយឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ (customer) & បំពេញលេខសំងាត់ (សូមទាក់ទងមកខាងហាង 010669963) & ចុចដាក់ថា Tick ចងចាំ (remember me) (ដូចរូបទី 1)

3. លោកអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំងទិន្នន័យស្តុក ដែលមានលេខកូដ រូបភាព និងទំហំជាក់ស្តែងតាមព៌ណ (ដូចរូបទី 2)

4.លោកអ្នកអាចដាក់ link as Favorite or Book mark this page ជាឈ្មោះកម្មវិធីអោយនៅជាប់នឹងកុំព្យូទ័រពេលក្រោយ បានដោយធ្វើតាមរបៀបនេះ (ដូចរូបទី 3)

5. លោកអ្នកអាចបោះលេខបាកូដ Barcode (eg: 01037101) ដើម្បីធ្វើការកម្មង់ទំនិញងាយស្រួល។ (ដូចរូបទី 2) 

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាអាចទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ 010-669963.
អរគុណ។