ស: 39, 40, 41, 42, 43, 44
ខ្មៅ: 39, 40, 41, 42, 43, 44
ក្រហម: 39, 40, 41, 42, 43, 44
ខៀវ: 39, 40, 41, 42, 43, 44
បៃតងខ្ចី: 39, 40, 41, 42, 43, 44
លឿង: 39, 40, 41, 42, 43, 44
ខៀវផ្ទៃមេឃ1: 39, 40, 41, 42, 43, 44