ប្រផេះ: 39, 40, 41, 42, 43, 44
ខៀវ: 39, 40, 41, 42, 43, 44
ប្រាក់: 39, 40, 41, 42, 43, 44
ស និងខ្មៅ: 39, 40, 41, 42, 43, 44
ខ្មៅ: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ខៀវ: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
បៃតងខ្ចី: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ទឹកក្រូច: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
លឿង: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ប្រាក់: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
មាស1: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ក្រហម1: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
ខ្មៅ/បៃតងខ្ចី: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
បៃតង: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
ក្រហម: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
ផ្កាឈូក: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
សរលាយប៉ៃតង: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
លឿង1: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
ខ្មៅ: 35, 36, 37, 38
ផ្ទៃមេឃខ្ចី: 35, 36, 37, 38
ខ្មៅ/ទឹកក្រូច: 35, 36, 37, 38
ប្រាក់: 39, 40, 41, 42, 43
ស និងខ្មៅ: 39, 40, 41, 42, 43
សរលាយប៉ៃតង: 39, 40, 41, 42, 43