ខៀវ:
បៃតងខ្ចី:
ផ្កាឈូក:
មាស:
ប្រាក់:
បៃតងចាស់:
ស្វាយ:
ទឹកប៊ិច:
ផ្ទៃមេឃខ្ចី:
ក្រហម1:
លឿង:
ទឹកក្រូច:
ផ្កាឈូកចាស់:
Khaki: