មេដាយខ្នាតធំ ទំហំ 7cm x 7cm

លេខកូដ:
10175
តម្លៃរាយ:
$ 2.5

លម្អិត ទំហំ/ពណ៌

ប្រាក់: ធំ, សំរិទ្ធ: ធំ, មាស1: ធំ