បៃតងខ្ចី: 39, 40.1, 41, 42, 43
បៃតងខ្ចី: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
ក្រហម និងស១: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
ស/មាស ខ្លី: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
no-color: 39, 40.1, 41, 42, 43, 44
ខ្មៅ: 39
ខៀវ: 39
លឿង: 39
ប្រាក់: 39
ខ្មៅ/ទឹកក្រូច: 39
ខ្មៅ/មាស: 39
ក្រហម1: 39, 40, 41, 42, 43, 44
White/Orange: 39, 40, 41, 42, 43, 44